Betalingsvoorwaarden Spomed

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen jou als patiënt en Spomed.

 

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, behoudt Spomed zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.

 

Indien je behandeling niet (meer) vergoed wordt door je zorgverzekeraar zal er een baliefactuur worden gemaakt die per pin-betaling moet worden voldaan.

Infomedics

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.

De ontvangen factuur betaalt u aan Infomedics. U ontvangt deze factuur digitaal en op verzoek kan dit eventueel ook op papier over de post.

Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden verwijzen wij naar https://www.infomedics.nl/. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Infomedics: 036-20 31 900
De servicedesk is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur

Wilt u een betalingsregeling treffen?
Wilt u graag uitstel van betaling?
Of heeft u een andere vraag over uw rekening?

Ga dan naar https://www.infomedics.nl/contact

 

Tarieven fysiotherapie per 1 januari 2024

Intake en behandeling                             €    108,00

Intake en behandeling aan huis             €    138,50

Behandeling fysiotherapie in praktijk    €       46,50

Behandeling fysiotherapie aan huis      €       57,00

Groepsbehandeling fysiotherapie          €       40,50

Behandeling manuele therapie               €       59,00

Fysiotherapeutisch consult                     €       71,00

Telefonisch consult                                  €       36,00

Bovenstaande tarieven zijn van toepassing indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer Spomed geen contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Met ingang van 1 januari 2024 heeft Spomed alleen nog contracten met alle labels van VGZ, Achmea, CZ en Menzis.

Bent u verzekerd bij een andere zorgverzekeraar dan betaalt u de nota aan Infomedics en dient u deze zelf in bij uw zorgverzekeraar.

De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis.

Huisreglement

 • In alle ruimtes is het verboden te roken.
 • Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes.
 • De oefenruimte alleen met schone sportschoenen betreden.
 • Het dragen van (schone) sport- of vrije tijdskleding is vereist.
 • In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
 • Bij nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg.
 • Bij verhindering van een afspraak dient men zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 • Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de oefen- en behandelruimtes behoudens met goedkeuring.
 • Spomed is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 • Gelieve alleen rondom het gebouw van Spomed te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken en fietsen tegen de daarvoor bestemde steunen voor het pand.
 • Omdat we voor u als patiënt de beste zorg willen, zijn wij als praktijk voortdurend op verbetering gericht en streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Het kan zijn dat uw patiëntengegevens anoniem gebruikt worden om onszelf te toetsen en te verbeteren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aan uw behandelend fysiotherapeut laten weten.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de oefenzaal, evenals het maken van video’s en foto’s (Privacy). Uitzondering hierop alleen in overleg met de behandelend fysiotherapeut. Daarnaast verzoeken wij u het telefoneren in de wachtruimte tot een minimum te beperken.

Privacyverklaring voor de registratie van persoonsgegevens van patiënten Spomed

Om uw behandeling uit te kunnen voeren houdt Spomed een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming op de Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van u als patiënt. Uw fysiotherapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om daarom is er binnen Spomed een privacy reglement die bovengenoemde zaken vastlegt.

Reglement

Het doel van het elektronisch patiëntendossier (EPD) is:

 • registratie van de geleverde zorg binnen de fysiotherapie praktijk
 • naslag voor behandelend fysiotherapeut en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen leveren
 • mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg aan patiënten
 • mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen
 • mogelijkheid om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen

In het EPD worden de volgende gegevens opgenomen:

 • personalia / identificatiegegevens
 • financiële en administratieve gegevens
 • (para)medisch gegevens.

Alleen de gegevens die betrekking hebben op uw behandeling worden in het EPD vastgelegd.

Inzagerecht

 • U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist of niet ter zake dienend zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Een eventuele weigering wordt met redenen omkleed.
 • De betrokkene kan schriftelijk verzoeken om vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens. Indien de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene of indien er een wettelijke plicht tot bewaring van de gegevens geldt, worden de gegevens niet vernietigd.
 • Spomed bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot verwijdering of vernietiging schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
 • Spomed verwijdert of vernietigt de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Recht op afschrift

 • De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn/haar persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
 • De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 • Afschriften van persoonsgegevens worden aan de betrokkene verstrekt tegen de wettelijk vastgestelde kostenvergoedingen.
 • Recht op inzage of afschrift kan worden geweigerd als dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander.

Beveiliging en geheimhoudingsplicht

 • De gegevens binnen het EPD worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het EPD. Deze geautoriseerde toegang is middels dubbele authenticatie beveiligd.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze EPD zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld andere fysiotherapeuten in onze praktijk bij overname, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Tevens hebben deze personen een geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen ingezien of verwerkt in het kader van uw behandeling.
 • Spomed heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om de kans op onveilige situaties zo klein mogelijk te maken.

Gegevensverstrekking aan derden

 • Gegevens van patiënten worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt ook niet aan de naaste familie. Als patiënt dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Uw behandelend fysiotherapeut zal uw verwijzer / huisarts op de hoogte stellen van de voortgang van uw behandeling middels een rapportage. Deze kan zowel tijdens als na afloop van uw behandeling plaatsvinden. Daarnaast kan uw fysiotherapeut indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling mondeling contact hebben met verwijzer/huisarts of medebehandelaars die relevant zijn voor de klachten waarvoor u zich bij ons hebt gemeld.

Patiënttevredenheid

 • Binnen ons centrum wordt de patiënttevredenheid van onze patiënten systematisch en automatisch gemeten via vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden door Qualizorg BV (een extern geaccrediteerd bureau voor onderzoeksdiensten) verzonden, en op een geanonimiseerd en geaggregeerd niveau verwerkt. Uw fysiotherapeut kan u hierover meer uitleg geven. Uw email adres wordt in het EPD ingevuld. Na afloop van de behandeling zal u een vragenlijst via de email toegezonden worden. Indien u hiervoor geen toestemming geeft, kunt u dit bij uw behandelend fysiotherapeut aangeven.

Wetenschappelijk onderzoek

 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Als u er bezwaar tegen hebt dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw behandelend fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming hebt verleend.

Bewaartermijn

 • Nadat uw behandeling als patiënt afgerond is, worden de gegevens 20 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • Indien de gegevens zodanig bewerkt zijn dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm langer dan 20 jaar bewaard blijven.

Klachten

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen onze fysiotherapie praktijk, kenbaar maken. Zie hiervoor elders op deze website. Klachten kunnen aangemeld worden bij de functionaris voor persoonsgegevens via martinbaan@spomed.nl 

Beheer

 • De heer M.J. Baan is verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de persoonsregistratie.
 • Uw behandelend fysiotherapeut is verantwoordelijk voor het (dagelijks) beheer van de gegevens.

Wijzigingen

 • Wijzigingen in dit reglement worden door de kwaliteitsmanager binnen de praktijk aangebracht. Wijzigingen in het reglement zijn direct nadat ze bekend gemaakt zijn van kracht.

Inwerkingtreding

 • Dit reglement is per 25-05-2018 in werking getreden en bij Spomed in te zien.

Disclaimer

Spomed besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gepubliceerde gegevens op deze website. Ondanks deze zorg en aandacht, kan Spomed niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens zijn van algemene aard en zijn geen persoonlijk advies. Bezoekers en gebruikers mogen niets van de website overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Spomed. Spomed, alsmede diens toeleverancier van gegevens, zijn niet aansprakelijkheid voor de eventuele directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden of problemen door of inherent aan het verspreiden van gegevens via internet, waaronder technische storingen. Mocht je een fout aantreffen, dan zouden we het op prijs stellen als je ons daarvan op de hoogte brengt met een e-mail: info@spomed.nl